Povinnosti pre e-shopy a podnikateľov na diaľku

Čo je nové v práve – pre e-shopy a iných podnikateľov na diaľku

Národná rade SR dňa 25. marca 2014  schválila zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorý nadobudol účinnosť dňa 13. júna 2014. Týmto zákonom sa s účinnosťou odo dňa 13. júna 2014 zruší v súčasnosti platný zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Touto novou právnou úpravou je podrobne upravená informačná povinnosť predávajúceho a rozšírenie formálnych požiadaviek na zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Rovnako tiež upravuje postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.


1. INFORMAČNÉ POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO


Touto novou právnou úpravou sú podrobnejšie upravené povinnosti predávajúceho. Predávajúci tak bude povinný informovať spotrebiteľa napríklad o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby, cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť za účelom uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou, alebo informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Okrem iného tak bude predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy . Tieto informačné povinnosti súvisiace s práva na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy môže predávajúci splniť aj poskytnutím riadne vyplneného poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Toto zavedenie formulárov malo uľahčiť využitie práva na odstúpenie od zmluvy.

 

  Predávajúci musí tieto informácie v prípade zmluvy uzavretej na diaľku poskytnúť na trvanlivom nosiči, (napr. na CD). V prípade ak bude zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov predávajúceho tak je predávajúci povinný tieto informácie poskytnúť v listinnej podobe, alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Predmetné informácie budú musieť byť neoddeliteľnou súčasťou či už zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov. Zmeniť ich bude možné len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Táto informačná povinnosť sa vzťahuje aj na predávajúceho pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

2. UZATVORENIE ZMLUVY

  Týmto novým zákon tiež dochádza k rozšíreniu požiadaviek na uzatvorenie zmluvy na diaľku a zmluvy mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Predávajúci je povinný pred odoslaním objednávky spotrebiteľovi  výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie o :
hlavných vlastnostiach tovaru alebo charakteru služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.
• celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta
• informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy 
• informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.

Okrem toho, že je predávajúci povinný pred odoslaním objednávky spotrebiteľovi uviesť hore uvedené informácie, má tiež povinnosť zabezpečiť výslovné potvrdenie spotrebiteľa, že bol oboznámený o skutočnosti, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu. Ak bude pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla, alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo, alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby", alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. Ak by však bol v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti predávajúceho ohľadne odplatnosti úkonu, alebo ceny spotrebiteľ uvedený do omylu, spotrebiteľ nebude povinný cenu uhradiť

 Ak sa má na základe zmluvy, alebo na základe žiadosti spotrebiteľa začať poskytovanie služieb ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa, že bol o skutočnosti, že po úplnom vykonaní služby stratí právo na odstúpenie od zmluvy poučený a vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím takého poskytovania. V opačnom prípade by tak predávajúci pri odstúpení od zmluvy nemohol od spotrebiteľa požadovať úhradu za poskytnuté plnenie. Ak pôjde o zmluvu o službách uzavretú mimo prevádzkových priestorov predávajúceho musí byť výslovný súhlas spotrebiteľa zaznamenaný na trvanlivom nosiči. Rovnaký postup platí aj v prípade zmlúv, predmetom ktorých je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči.

  V prípade ak predávajúci kontaktuje spotrebiteľa telefonicky, ustanovenie §5 zakotvuje povinnosť predávajúceho na začiatku každého telefonického rozhovoru oznámiť spotrebiteľovi identifikačné údaje, obchodný zámer a pri odplatnej zmluve aj povinnosť zaplatiť za tovar alebo službu a za iné náklady, napríklad za dodanie tovaru. Po novom však platí, že zmluvu nemožno uzavrieť ústne teda počas telefonického rozhovoru, ale musí byť uzavretá písomne. Táto informačná povinnosť predávajúceho sa vzťahuje aj na telefonický návrh na zmenu už uzavretej zmluvy. V tomto prípade však na platnosť zmluvy, ktorou sa mení už uzatvorená zmluva, postačí telefonické dojednanie.

3. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  V tejto súvislosti poukazujem na zmenu  lehoty na odstúpenie od zmluvy zo súčasných 7 dní na 14 dní. Ak predávajúci včas a riadne neoboznámil spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy, bude mať spotrebiteľ právo aj bez udania dôvodov odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
• prevzatia tovaru
•  uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo
•  uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
  Ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi informácie o práve na odstúpenie od zmluvy dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak však predávajúci neposkytne uvedené informácie ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Následne tiež došlo k rozšíreniu okruhu prípadov, kedy spotrebiteľ nebude môcť od zmluvy odstúpiť. Ide o zmluvy, predmetom ktorých je napríklad predaj kníh nedodaných v ochrannom oble, poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, alebo predaj alkoholických nápojov za ustanovených podmienok.

  Na to aby si spotrebiteľ mohol uplatniť  právo na odstúpenie od zmluvy je povinný odoslať predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže  použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci. Podotýkam, že  spotrebiteľ má právo použiť uvedený formulár, teda nie je to jeho povinnosť. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa bude považovať za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty . Platí však fikcia doručenia. Teda pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie   o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného na doručenie, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu predávajúceho. V takomto prípade sa bude oznámenie o odstúpení od zmluvy považovať za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu.
  Ak predávajúci poskytuje spotrebiteľovi možnosť odstúpiť od zmluvy prostredníctvom funkcie alebo formulára na webovom sídle predávajúceho, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

4. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY


Jedna z povinností predávajúceho je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa  doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal
  Platby bude povinný vrátiť rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. To však nebráni spotrebiteľovi dohodnúť sa na inom spôsobe platby. Táto povinnosť predávajúcemu vzniká až po tom, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, poprípade predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci nebude povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob

5. POVINNOSTI SPOTREBITEĽA PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY


  Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Spotrebiteľ bude tiež oprávnený odoprieť vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, a to až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si predávajúci nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa o tom, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ taktiež nie je povinný platiť za:
• služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi hore spomínané informácie (podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j),) alebo spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby (podľa ust. § 4 ods. 6)
• úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu (podľa ust. § 4 ods. 8) alebo spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s ust. § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b).

6. PRÁVNA ÚPRAVA PREDAJNÝCH AKCII

Povinnosť oznámiť konanie predajnej akcie ústrednému inšpektorátu sa po novom nevzťahuje na predajnú akciu, ktorá sa uskutočňuje pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, a počas ktorej dochádza k ponuke alebo predaju tovarov alebo služieb na základe ponukového katalógu predávajúceho, ak

• má spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa s ponukovým katalógom aj v neprítomnosti predávajúceho,
• v ponukovom katalógu alebo v zmluve je uvedená informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a
• počas predajnej akcie je spotrebiteľom predvádzaný alebo ponúkaný na predaj výlučne tovar alebo služby uvedené v ponukovom katalógu.
 

Čo sa správnych deliktov týka horná hranicu pokuty za porušenie ustanovení zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji zostáva naďalej zachovaná. Kedy dolná hranica je vo výške 300 Eur a horná je vo výške 16.500 Eur.  Zakotvila sa však možnosť zvýšiť hornú hranicu sadzby pokuty na dvojnásobok, ak predávajúci opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

  V tejto súvislosti  poukazujem na skutočnosť, že súčasne s prijatím predmetného zákona bola vykonaná novelizácia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Novela Občianskeho zákonníka

V tejto súvislosti poukazujeme aj na problematiku súvisiacu s poskytovaním peňažných prostriedkov spotrebiteľom spájanou najmä s činnosťou tzv. nebankových subjektov a zavedenia nového dôvodu neplatnosti právneho úkonu – úžery. Reakciou na túto problematiku bola novela Občianskeho zákonníka, ktorá bola poslancami Národnej rady SR schválená dňa 1. apríla 2014 a nadobudla účinnosť dňa 1. júna 2014. A to z dôvodu, že sa na finančnom trhu  vyskytujú spoločnosti, ktoré využívajú nedostatky právnej úpravy a spotrebiteľom poskytujú finančné prostriedky s neprimeranými percentuálnymi navýšeniami oproti požičanej sume spolu s početnými poplatkami zvyšujúcimi celkové náklady na pôžičku alebo úver. Pričom často ide o aplikáciu neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík. Tieto právne úkony sa však doplnením ust. § 39a stanú neplatnými, vzhľadom na rozšírenie dôvodu neplatnosti právnych úkonov. Zo znenia predmetného ustanovenia vyslovene vyplýva, že právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije:
1) tieseň
2)neskúsenosť
3)rozumovú vyspelosť
4) rozrušenie
(5) dôverčivosť,
(6) ľahkomyseľnosť,
(7) finančnú závislosť alebo
(8) neschopnosť plniť záväzky druhej strany a
dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere, bude neplatný.

  Problematika spotrebiteľských zmlúv sa tiež mení aj v  ust. § 53 odsek 6 . A to v tom zmysle, že ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis. Ide o takzvané generálne pravidlo o neprípustnosti vyššej odplaty.  Táto zmena sa zavádza najmä z dôvodu potreby reagovať na celkovú zmenu pomerov v súvislosti s požičiavaním peňazí spotrebiteľom. Pre posilnenie práv spotrebiteľov sa upravuje ust. § 53c. Kedy po novom je výslovne určené, že ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú byť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis Vlády SR.