splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti

 

            Novela Obchodného zákonníka (zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) zaviedla nové podmienky pre splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločností.

            Cieľom týchto nových podmienok je zabrániť tomu, aby sa nástupnícka spoločnosť dostala do krízy, resp. aby hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovala hodnotu jej majetku.

            Vyžaduje sa, aby spoločnosť, ktorá sa bude zrušovať bez likvidácie, bola v tzv. dobrej kondícii.

            Účelom týchto zavedených zmien je zlepšenie ochrany veriteľov a spoločníkov spoločností pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností tým, že sa obmedzí splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločností v takých prípadoch, v ktorých by toto rozhodnutie mohlo poškodiť záujmy veriteľov a spoločníkov.

            V zmysle novelizovaného ustanovenia § 69 ods. 11 Obchodného zákonníka: Ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti

a) nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku; do sumy záväzkov sa však nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti,

b) nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii,

c) voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti,

d) voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,

e) voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.“

            V zmysle novely sa tak teda na zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločností už nebudú môcť podieľať spoločnosti, ktoré nemajú dostatočný pomer hodnoty majetku a záväzkov, spoločnosti voči ktorým bol vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia, spoločnosti, ktoré sú v likvidácii alebo o nich prebieha konanie o zrušení.

            V zmysle novelizovaného a doplneného § 69 Obchodného zákonníka, sa ďalej vyžaduje, aby sa členovia orgánov spoločnosti zdržali úkonov smerujúcich k splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu spoločnosti, pokiaľ je možné predpokladať, že nebudú splnené vyššie uvedené podmienky splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti. V opačnom prípade zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorú im porušením tejto povinnosti spôsobia.

            Ďalej sa vyžaduje, aby oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti, doručila každá zanikajúca spoločnosť príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad a to najneskôr 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o schválení návrhu zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí spoločností alebo návrhu projektu rozdelenia spoločnosti, a ak sú obchodné podiely alebo akcie zanikajúcej spoločnosti predmetom záložného práva, v rovnakej lehote aj záložnému veriteľovi.

            Po prijatí rozhodnutia spoločníkov alebo príslušných orgánov zúčastnených spoločností o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti a pred podaním návrhu na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti vyhotoví audítor určený v schválenej zmluve o splynutí, zmluve o zlúčení alebo schválenom projekte rozdelenia spoločnosti o zistených skutočnostiach správu, ktorá osvedčuje, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností ku dňu, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, budú splnené podmienky, v zmysle ktorých hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nepresahuje hodnotu jej majetku. Táto správa audítora o zistených skutočnostiach na účely osvedčenia skutočností sa povinne prikladá k návrhu na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločností do obchodného registra.

            Tieto vyššie uvádzané zmeny týkajúce sa splynutia, zlúčenia a rozdelenia spoločností platia odo dňa vyhlásenia Novely Obchodného zákonníka v Zbierke zákonov, t. j. odo dňa 08.11.2017. V zmysle prechodných ustanovení k úpravám účinným dňom vyhlásenia sa na splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti použijú pôvodné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak bol návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.