Osobný bankrot od 2017 po novom

​V súvislosti so zmenou právnej úpravy od roku 2017 je nevyhnutné kontaktovať Centrum právnej pomoci. Naša advokátska kancelária vám poskytne odbornú konzultáciu vo veci osobného bankrotu a otázok s tým súvisiacich.  Môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo počas pracovných dní na tel. čísle 02/2102 5330.

 

Dlho pripravovaná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií má finálnu podobu a prináša nasledovné zmeny týkajúce sa osobného bankrotu (od 01.03.2017)

Oddlženie fyzických osôb (tzv. osobný bankrot)
Dlžník, ktorý je fyzickou osobou – buď podnikateľ alebo nepodnikateľ sa bude mať možnosť zbaviť sa dlhov jednou z dvoch alternatív: konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

V prípade konkurzu  dlžník odovzdá na speňaženie majetok a následne  súd rozhodne o oddlžení. Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba, ak je voči nemu vedená exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie (táto podmienka podľa doterajších predpisov nebola)

V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Súd určí dlžníkovi jednu kvótu, min. 30 %, ktorú má dlžník zaplatiť. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný.  Veriteľom sa ale musí dostať aspoň toľko, čo by dostali, ak by dlžník svoj úpadok riešil konkurzom (tj. musí im dať aspoň hodnotu majetku).

Domáhať sa zbavenia dlhov navrhovaným spôsobom (konkurzom alebo splátkovým kalendárom) môže dlžník iba raz za 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára.

Dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je platobne neschopný, ak nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.

Zavádza sa povinné zastúpenie dlžníka v konaní advokátom alebo Centrom právnej pomoci.

Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné)  bude musieť dlžník  splácať aj po oddlžení  (napr. pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, peňažný trest podľa trestného zákona, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú za zdraví) nakoľko vzhľadom na ich povahu, resp. dôvod vzniku, nie je dôvod takéto pohľadávky dlžníkovi odpúšťať.

Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov. Na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka. Každý orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná, ako by dlžníkom nebol.

Každý veriteľ má právo uplatniť žalobu na zrušenie oddlženia, ak vie osvedčiť nepoctivý zámer dlžníka (ak by dlžník mal snahu poškodiť svojich veriteľov, napr. bez vážneho dôvodu by neplnil splátkový kalendár, úmyselne by sa priviedol do platobnej neschopnosti, v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, i keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu v dôsledku čoho veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, i keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa neprihliada, bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi vyžadovanú súčinnosť, ktorú možno od neho rozumne požadovať.)

Osobný bankrot bude dostupnejším aj vďaka podstatne nižším nákladom potrebným na začatie konania o oddlžení. Preddavok na odmenu správcu procesu oddĺženia sa zníži z doterajších 650 € na 500 €, nemá sa vyžadovať žiadny minimálny majetok (v súčasnosti je potrebný majetok aspoň vo výške 1 650 €). Navyše ak dlžník nebude disponovať potrebnou sumou, tieto trovy mu bude môcť poskytnúť Centrum právnej pomoci (poskytnuté prostriedky však bude potrebné do 3 rokov vrátiť).

V záujme ochrany dlžníkov pred stratou bývania sa zavádza tzv. nepostihnuteľná hodnota obydlia. Dlžník, ktorý prejde osobným bankrotom, bude mať právo voči tzv. nezabezpečeným veriteľom uchrániť si istú sumu, ktorá mu ostane zachovaná a mohol si z nej platiť napríklad nájomné. Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom, vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie.

Osobný bankrot sa navrhuje aj pre nemajetných dlžníkov, pričom s nákladmi konkurzu by im mohol pomôcť štát.

Ku konkurzu:

Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou. Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu vyhlási konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky.
Oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca koná v mene a na účet dlžníka. Právne úkony dlžníka urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voči veriteľom neúčinné.

Ku splátkovému kalendáru:

Návrh na určenie splátkového kalendára je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou. V prípade splátkového kalendára si môže dlžník ponechať časť svojho majetku.
Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, ak zistí, že 
a) návrh podala oprávnená osoba,
b) návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti,
c) navrhovateľ, ktorý nemá vysokoškolské právnické vzdelanie  druhého stupňa, je  v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,
d) z predloženého návrhu vyplýva, že dlžník je platobne neschopný,
e) od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynuli aspoň 3 roky,
f) nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár.

Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu, návrh odmietne alebo konanie zastaví.
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa prerušujú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom. Dlžník má právo žiadať odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom o šesť  mesiacov.
Uspokojenie nezabezpečených veriteľov v splátkovom kalendári sa vyjadrí celkovým percentom z pohľadávok, ktoré dlžník v súhrne poskytne každému nezabezpečenému veriteľovi počas nasledujúcich piatich rokov. Uspokojenie nesmie byť nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky.
O oddlžení rozhodne súd už v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom.