novela zákona o rodine

úroky z omeškania z neuhradeného splatného výživného. Prvým čítaním v NRSR prešla novela zákona o rodine podľa ktorej bude založené právo žiadať úroky z omeškania z neuhradeného splatného výživného, čiže z výživného ktoré nebolo uhradené v stanovenom termíne a to vo výške stanovenovenej podľa Občianskeho zákonníka a jeho vykonávacích predpisov.

Je navrhovaná jednomesačná lehota, čiže povinný bude v omeškaní až jeden mesiac odo dňa splatnosti výživného. Napríklad ak je výživné splatné dňa 15.04.2013 povinný bude v omeškaní až odo dňa 16.05.2013, od kedy sa budú počítať úroky z omeškania.

Dôvodom podaného návrhu poslancov bola skutočnosť, že v súčastnosti sa zmeškané výživné neúročilo úrokmi z omeškania ako je to pri iných neuhradených pohľadávkach. Čiže v prípade ak povinný uhradil výživné oneskorene nebol postihnutý žiadnou finančnou sankciou. Na rozdiel od povinného, však oprávnení výživné potrebujú takýto príjem z výživného, sú na neho odkázaní. V prípade, ak výživné nie je uhradené včas, tieto osoby sú nútené získať  finančné prostriedky napr. z pôžičiek alebo úverov, ktoré sú však úročné. A tak úroky z omeškania majú aspoň čiastočne pokryť náklady spojené so získaním finančných prostriedkov z iných zdrojov na prekrytie času, kým bude výživné uhradené.